שולחן ערוך אורח חיים קנא ט


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

נוהגים בהם כבוד לכבדן ולרבצן (פירוש כבוד נקוי הבית. ריבוץ זריקת המים על פני הקרקע). ונוהגין להדליק בהם נרות לכבדן:

מפרשים

מגן אברהם

(י) לכבדן:    רבינו יעקב היה מכבד בזקנו לפני הארון הקודש [ספר חסידים סי' קכ"ח וק"ן]:

באר היטב

(י) לכבדן:    רבינו יעקב היה מכבד בזקנו לפני ארון הקודש. ספר חסידים מ"א.


משנה ברורה

(כז) להדליק - ונהגו להדליק קודם שיכנס אדם להתפלל משום דאמרינן בגמרא מקום שמתפללין בו בעשרה קדמה שכינה ואתיא ועוד שכן היו עושין במקדש [א"ר בשם הכל בו]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש