פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך

אל יאמר: "הנני בחדרי חדרים; מי רואני?"ב כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו.ב

מפרשים

באר הגולה

(ב) אל יאמר וכו' — טור ותענית יא חגיגה יז.מגן אברהם

(ב) מי רואני - ואף על גם דאמרינן בשבת דף מ"א המניח ידיו כנגד פניו של מטה כשיורד לרחוץ כאלו כופר בבריתו של אברהם אבינו דנראה שהוא בוש בדבר שאני התם דמוכרח לגלות עצמו לרחוץ וא"כ גם הברית צריך להיות בגלוי מה שאין כן כאן (של"ה). ואמרינן בגמרא כשפניו כלפי העם צריך לשחות או להניח ידיו על פניו של מטה ובלבד שלא יגע כדאיתא סוף סימן ג' ע"ש מ"ש וע' באבן העזר סימן כ"ג:

באר היטב

שערי תשובה

ביאור הגר"א

אל יאמר כו' — שם ושם.

ביאור הלכה