הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן קע

סימן קע עריכה

סי' קע ב"ש אות פ"ו וכמ"ש בס"ס ק"מ. נ"ב ע' תשוב' גנת וורדים חאה"ע כלל ב' סי' ה':