שולחן ערוך אבן העזר קסט נב


שולחן ערוך

אמרו לו: האשה הזאת אינה רוצה בך דרך יבום, אלא חלץ לה ועקר זקתה הימנה והיא נשאת לך דרך נשואין, יש מי שאומר שחליצתה כשרה:

מפרשים

בית שמואל

(נד) יש מי שאומר שחליצתה כשרה:    כתב המגיד הרמב"ם שכתב חלוץ לה שזו מצוה היא וכו' כמ"ש בסעי' הקודם חולק על זה והמחבר ס"ל דזה עדיף דאמרי' לו בפי' שיעקור הזיקה משא"כ שם שסובר בזה יכול לכנוס גם מ"ש לו ואם תרצה לייבם תייבם עדיין הזיקה קיימת:

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש