שולחן ערוך אבן העזר קיט ט


שולחן ערוך

גרושה שבאה עם המגרש לדין, מנדין אותם או מכין אותם מכת מרדות:

מפרשים

חלקת מחוקק

(כו) מנדין אותם או מכין אותם:    עיין בב"ח ובב"י ובטור לעיל סי' ו':

בית שמואל

(יז) גרושה שבאה:    אפילו גרושת ישראל כ"כ הרמב"ם ומשמע ה"ה אם דרים בחצר א' מנדין אותם וכתב הב"י לשיטות הרא"ש והטור לא איירי דין זה אלא בגרושת כהן או גרושת ישראל שנשאת אבל גרושת ישראל ולא נשאת אין מנדין אותם ועיין ביורה דעה סימן של"ד שם הביא הטור דברי הרמב"ם על כ"ד דברים מנדין וא' מהם המגרש את אשתו ובאו לב"ד ועיין גדולי תרומה שער ל"ו:

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש