פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קיח י

שולחן ערוך

אם נתן לה הבעל מתנה, אפלו בעל חוב שהלוה לה אחר שנשאת, גובה ממנו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יד) אם נתן לה הבעל מתנה:    כלומר אחר הנישואין נתן לה מתנה דק"ל קנתה ואין הבעל אוכל פירות וא"כ בודאי הב"ח גובה ממתנה זו:

בית שמואל

(יב) אם נתן לה הבעל מתנה:    ועיין סי' פ"ה מתנה שנותן לה יש לו פירי פירות והוא א"י ליתן לאחר לכאורה תימא למה גובה הב"ח שהלוה לה אחר הנישואין ממתנה זו יותר ממתנה שנותן לה בעת הנישואין כיון דיש לו פירי פירות והוא אינו חייב לשלם חוב שלה שלותה אחר הנישואין:


באר היטב

(ח) מתנה:    כלומר אחר הנשואין נתן לה מתנה ע' ב"ש.▲ חזור לראש