פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר פ יא

שולחן ערוך

כל זמן שהיא מיניקה את בנה, פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפים לה על מזונותיה יין ודברים שיפים לחלב.

לא הוסיפו לה, צריכה לאכל משלה, אם יש לה (טור):

מפרשים

חלקת מחוקק

(כא) לאכול משלה אם יש לה:    ומ"מ נראה דהבעל צריך לשלם לה מה שהוציא מנכסי' על הולד:

בית שמואל

(יג) ומוסיפים לה על מזונותיה:    בטור כתב מוסיפים ונותנים יין וכו' משמע דמוסיפים לה מזונות מצד עצמה אפילו מאכלים שאין מוסיפים חלב אבל לשון המחבר משמע דאין מוסיפים לה רק מה שיפה לחלב:


(יד) צריכ' לאכול משלה:    כתב בח"מ דהבעל צריך לשלם לה מה שהוציאה משלה והראב"ד ושאר פוסקים ס"ל דאיירי הסוגיא אם נתן הילד למניקות צריכה לאכול משלה לטובת הילד משמע אפילו אם שכרה בשכר קצוב חייב' לאכול הרבה משלה לטובת הילד:


באר היטב

(יג) משלה:    כתב החלקת מחוקק דהבעל צריך לשלם לה מה שהוציאה משלה ועב"ש.▲ חזור לראש