פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר פ י


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

כל אלו המלאכות אין מחיבים אותה, אלא אם כן יהיה דרך משפחתו ומשפחתה לעשותן:

מפרשים

בית שמואל

(יב) כל אלו המלאכות וכו':    ל"ד כל המלאכות דהא היא חייבת לעשות בצמר אפילו כשבני משפחתה אין עושים וכן חייבת למזוג הכוס וכיוצא בזה אפילו אם בני משפחתה אין עושות אלא המלאכות המפורשים במתניתין קאמר אם בני משפחתה אין עושים היא ג"כ פטורה לעשות:


באר היטב

(יב) משפחתו:    היינו מלאכות המפורשים במשנה. אבל בצמר ולמזוג לו הכוס וכיוצ' בזה אפילו אם בני משפחתה אין עושות מחויבת היא לעשות ב"ש.▲ חזור לראש