פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר פה ח

שולחן ערוך

במה דברים אמורים שאינו אוכל פרות המתנה, כשנתן לה אחר שנשאת. אבל אם נתן לה בעודה ארוסה, כיון שנשאת, זכה במתנה זו כשאר נכסי מלוג, ואוכל פרותיה. ואם מן הנשואין נתאלמנה או נתגרשה שלא מחמת מרדה, נוטלת מתנה זו חוץ מכתבתה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(כ) אבל אם נתן לה בעודה ארוסה:    אפי' אם פירש במתנה בין קודם נשואין בין אחר נשואין כ"כ הטור בשם הרמ"ה:


(כא) ואם מן הנשואין נתאלמנה:    אבל אם נתאלמנה מן הארוסין לית לה שלא כתב אלא ע"מ לכונסה:

בית שמואל

(יח) בעודה ארוסה:    אפי' פי' לה במתנה בין קודם נישואין ובין אחר הנישואין טור:


(יט) מן הנישואין נתאלמנה:    אבל אם נתאלמנה מן האירוסין אין לה שלא כתב לה אלא ע"ד לכונסה ומ"ש שלא מחמת מרדה משום דאי מחמת מרדה הפסידה כתובתה ולית לה מתנות ועיין סי' ע"ז:


באר היטב

(יא) ארוסה:    אפילו פירש לה במתנה בין קודם נשואין ובין אחר הנשואין. טור.







▲ חזור לראש