שולחן ערוך אבן העזר עה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כשמוציאה ממדינה למדינה ומכפר לכפר באותה הארץ, אינו יכול להוציאה, מנָוֶה יפה לנָוֶה הרע, ולא מרע ליפה; וכן לא יוציאנה ממקום שרובן ישראל למקום שרובו עכו"ם. ובכל מקום מוציאין ממקום שרובו כותים למקום שרובו ישראל.

הגה: ואינו יכול להוציאה ממקום שהמושל טוב למקום שהמושל רע (הגהות מיימוני פרק י"ג דאשות).
כל מקום שיכול להוציאה ממקומה -- היינו לאחר שכנסה ונשאה; אבל קודם נשואין לא יכול להוציאה וצריך לכנסה במקומה, אם לא התנה בפירוש עם האשה; אבל אם התנה עם אמה - לאו כלום הוא. (ריב"ש סימן קע"ז) מיהו, אם יש אמתלאות וטעמים לדבריו, האשה צריכה לילך אחריו (תשובת מימוני לנשים סימן כ"ח):

מפרשים

 

חלקת מחוקק

(יא) מנוה יפה לנוה רע:    כבר כתבתי שזה דוקא כששניהם ממדינ' אחת ומעיר אחת אז אין יכול לשנות אותה למקום גרוע אבל הנושא אשה ממדינה אחרת דהוי כאלו התנה שתלך אחריו אפילו מכרך לעיר ואפילו מיפה לרע:

(יב) ובכל מקום מוציאין ממקום שרובו כותים:    כלומר אפי' מנוה יפה לרע כי מקום שרוב' ישראל שוקל נגד הריעותו' האחרו' ובב"ח כתב דאף היא תוכל לכופו ואין דבריו ברורים:

(יג) ואינו יכול להוציאה ממקום שהמושל וכו':    מסדור לשון הרב משמע דקאי אדסמיך ליה דאפי' למקום שרובו ישראל א"י להוציאה במקום שהמושל רע שם אבל מלשון הג"ה מיימון משמע דמושל רע הוי כמו נוה רע ומקום שרובה ישראל עדיף מנוה רע וכמ"ש:

(יד) אבל קודם נשואין לא יכולה להוציאה:    הריב"ש הביא ראיות לזה וכתב אח"כ וסברא הוא שהרי עדיין לא נתחייב בכתוב' ותנאי כתובה ואם חלתה בדרך אינו חייב לרפאות' ולא לפדות' אם נשבית ולא לקבר' אם מתה וכל הדרכים הם בחזקת סכנה:

(טו) עם אמה לאו כלום הוא:    הריב"ש סיים אמנם אם התנה עם אמה מדעת היתומ' מרצונה קודם הקידושין והיא הודה בזה הדין עמו ועיין בתשוב' הרשב"ץ שהביא הב"י שחולק בדין זה:
 

בית שמואל

(יא) ובכל מקום מוציאין וכו':    היינו אפילו מנוה לנוה שאין שוין ובעיר אחת אין קפיד' מנוה לנוה ב"ח בשם מהרש"ל:

(יב) וא"י להוציאה וכו':    משמע אפילו למקום שרוב' ישראל א"י להוציאה כשמושל רע שם וע' בח"מ:

(יג) היינו לאחר שכנסה וכו':    דין זה צ"ע דהא מרשב"ץ שהבי' הב"י משמע להיפוך דהא פסק שם האיש נאמן על התנאי שיהיה הנשואין במקומו הואיל הוא נאמן על עיקר הדירה שתדור עמו שם ולדעת הריב"ש אף על גב שידו על העליונה בעיקר דירה מ"מ לכתחלה צריך לכנסה במקומה גם כל הראיות של הריב"ש יש לדחות ומה שהבי' ראיה מן התוספת' דתני' ע"מ כן נשאה ולא תנא ע"מ כן קדשה תימה דהא הר"מ צריך לדחוק ולתרץ בע"א כמ"ש במרדכי ובהרא"ש ושאר פוסקים:
 

באר היטב

(י) הרע:    כבר כתבתי דוק' כששניהם ממדינה א' ומעיר א' אז אין יוכל לשנות אותה למקום גרוע אבל הנוש' אשה ממדינה אחרת הוי כאלו התנה שתלך אחריו אפי' מכרך לעיר ואפילו מיפה לרע.

(יא) גוים:    ממקום שיש רופא ושאר הדברים הצריכין למקום שאין רופא ושאר הדברים הצריכין לעיר הוי כמוציאה ממקום שרובו ישראל למקום לעיר שרובו גוים מהרי"ט בחשובה ח"א סימן מ"ז.

(יב) כותים:    אפי' מנוה יפה לנוה רע. ועיין ב"ח מ"ש בשם מהרש"ל.

(יג) טוב:    מסידור לשון הרב משמע דקאי אדסמיך ליה דאפי' למקום שרובו ישראל אינו יוכל להוציאה כשמושל רע שם. אבל מלשון הגה' מיימון משמע דמושל רע הוי כמו נוה רע ומקום שרובו ישראל עדיף מנוה רע כמ"ש ח"מ.

(יד) כלום הוא:    אמנם אם התנה עם אמה מדעת היתומה ומרצונה קודם הקדושין והיא תודה בזה הדין עם הריב"ש ועי' ב"י. ואם לא תודה אין עדות אמה כלום ואם השדכן יעיד עליה תשבע להכחיש העד עיין הר"ם אלשיך סי' נ"ה.

(טו) לדבריו:    עיין רשד"ם חא"ה סי' קנ"ה והר"ם גלאנטי סימן מ"ד ומהרי"ט ח"א סימן מ"ז וכנה"ג סי' זה.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש