שולחן ערוך אבן העזר סו ד


שולחן ערוך

בנאבדה, אי ידעי סהדי זמנא קמא, כתבי ההוא זמנא; ואי לא ידעי, כתבי מהשתא; ובמוחלת, אין כותבין אלא מזמן של עכשיו:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש