שולחן ערוך אבן העזר נה ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ארס וכנס לחופה, ולא ברך ברכת חתנים, הרי זו נשואה גמורה, וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים. וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה, ואחר כך יהיה מותר באשתו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יב) ה"ז נשואה גמורה:    דכלל הוא דברכות אינם מעכבות:

(יג) וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה:    עיין במ"מ פ"י מה"א שהרמב"ן הקשה על זה ועיין לקמן סי' ס':

בית שמואל

(ז) ה"ז נשואה גמורה:    כבר כתבתי לכמה פוסקים דינה כנדה וע' סי' ס':

(ח) וחוזר ומברך וכו':    כתב בפרישה סי' ס"ב הטעם משום דלא נזכר בברכה זו כלום מנשואין מ"ה יכול לברך אח"כ אבל ברכת אירוסין צריך לברך קודם הקדושין דצ"ל עובר לעשייתן:


באר היטב

(ח) גמורה:    דברכות אינה מעכב והא דתני' במסכת כלה כלה בלא ברכה אסורה לבעל' כנדה. וכשהיא נדה ס"ל להרמב"ם דלא הוי נשואה גמורה כמ"ש בסי' ס"א נ"ל לאו ממש כנדה ובדיעבד מהני החופה בלא ברכות עי' ב"ש ס"ק א'.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש