שולחן ערוך אבן העזר מד יא


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

מי שחציו עבד וחציו בן חורין שקדש ישראלית, הרי זו ספק מקדשת:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יב) מי שחציו עבד:    בגמרא מוכח דאם אין קדושיו קדושין גם זרעו אינו יורשו ע"ש:

בית שמואל

(יד) ה"ז ספק מקודשת:    ול"ד להאומר תתקדש לחציה דמקודשת דשם יכול לקדש לכולו אבל כאן א"י לקדש לכולו, אף על גב כשהיא חציה שפחה וחציה ב"ח לכ"ע קדושין תופסין בה מדינא דש"ס כמ"ש בסמוך שם גזירת הכתוב הוא דכתיב והיא שפחה נחרפת לאיש כ"כ הר"ן דף תרכ"ג:


באר היטב

▲ חזור לראש