פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) אמר לה בפני שני עדים:    ה"ה לפני ע"א אם אין מכחישים אותו למאן דחייש לקדושין לפני ע"א כמ"ש בסימן מ"ב:


(ב) ונתייחד עמה:    ואם עסוקים בענין קידושין א"צ האמירה כ"כ בח"מ ואפשר דגרע טפי הואיל והעדים אינן רואים הביאה:


(ג) שבא עליה:    וביאת שוגג לא קנה באשה אלא ביבמה רי"ו ועיין תו' יבמות דף ט':


(ד) כנסה לביתו:    אז הקידושין ונשואין באין כאחד או שקדשה כבר הבא עליה היינו בבית חמיו קונה אותה ואין לוקין אותו כיון שבא עליה לשם נישואין הר"ן:


(ה) שמא כיון:    אף למ"ש בסימן כ"ו אפילו אם שניהם נתכוונו לשם קידושין אם לא אמרו בפירוש שמקדש אותה לא הוי קידושין מ"מ כאן למ"ד דאין עושה בעילתו ביאת זנות הוי כאלו אמר:

סעיף בעריכה


(ו) דעתו על גמר ביאה:    חוץ ביבמה אפילו אם אמר דדעתו על גמר ביאה קונה בהעראה וביאה אחר הקידושין קונה בהעראה ועיין סימן נ"ה וסימן ס"א וברמב"ם רפ"י ובנ"י פ' הע"י: