שולחן ערוך אבן העזר כה ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא יבוא על אשתו והיא שנואה לו בשעת תשמיש. וכן אם גמר בליבו לגרשה, אף על פי שאינה שנואה לו לא יבוא עליה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ז) והיא שנואה לו:    בטור חשיב כאן בני ט' מדות באריכו' וכן חשב אותם באורח חיים סימן רמ"א בש"ע וכאן לא מנה רק קצתן ואם תדקדק תראה שכולם נתבארו מקצתן בסי' זה ומקצתן במקומן כגון בני נדה הוא איסור דאוריי' וכן בני נידוי נתבאר במקומו וכן אם א' מהם אבל וכן בני אנוסה כבר נתבאר שצריך לרצותה וכן בני שאר מדות:

בית שמואל

(ח) והיא שנואה לו:    עיין בטור כתב בני תשעה מדות ובאורח חיים סימן ר"מ כ' הב"י דקאי על אביהם ולא על הבנים ובטור משמע דקאי על הבנים:

(ט) אם גמר בלבו לגרשה:    כתב בפרישה דאיירי דהיא א"י מזה דאל"כ ליכ' איסור דהא מותר לישא אשה על זמן קצוב א"נ דוק' אם הודיע קודם הנשואין מותר אבל אחר הנשואין לא מהני ועיין ריש סימן קי"ט מ"ש:

ט"ז

באר היטב

(ח) לגרשה:    והיא א"י מזה דאל"כ ליכא איסור עיין ריש סימן קי"ט.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש