שולחן ערוך אבן העזר טו יג


שולחן ערוך

בת אשתו ובת בתה ובת בנה אסורות לו מן התורה. ודווקא בת אשתו, אבל בת אנוסתו מותרת לו לאחר מיתתה (ואפילו בחייה אם כנס לא יוציא) (נ"י ריש פ' נושאין על האנוסה):

מפרשים

בית שמואל

(יב) בת אנוסתו:    ה"ה בת פלגשו מותרת לו אחר מיתתה נ"י וכמ"ש בסעיף ל':


באר היטב

(ב) אבל בת אנוסתו:    ה"ה בת פלגשו מותרת לו אחר מיתתו ב"ש.▲ חזור לראש