שולחן ערוך אבן העזר טו ה


שולחן ערוך

אם אבי אביו אסורה לו מדרבנן היא בלבד. אשת אביו אסורה לו מן התורה, בין שהיא אשתו מן הנישואין בין מן האירוסין, בין בחיי אביו, בין כשמת אביו או גירשה (אבל אמה מותרת לו). אבל אם אנס אביו אשה, מותרת לו:

מפרשים

בית שמואל

(ה) בלבד:    כלומר אם אבי אבי אביו מותרת וכן אם אם אבי אביו מותרת כן כתב הרמב"ם ושאר פוסקים ונלמד מירושלמי הנ"ל ולא כש"ג דמתיר אם אבי אביו ואם אבי אמו:


באר היטב

▲ חזור לראש