שולחן ערוך אבן העזר ו ב


שולחן ערוך

קטנה שמיאנה בבעלה, מותרת לכהן. ואם נתן לה גט, אסורה. ואם אחר כשנתן לה גט החזירה ומיאנה בו, מותרת לכהן, שהמיאון מבטל הגט. ואם אחר שגרשה נשאת לאחר ומיאנה בו, יש מי שאומר שמותרת לכהן:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ג) ואם נתן לה גט אסורה:    משמע אפילו אם נשאת תצא:

בית שמואל

(ו) יש מי שאומר:    הרמב"ם אוסר לכהן והטור הוא המתיר וכתב אף על גב דקי"ל דאסורה לבעלה הראשון דשם הטעם הואיל היא מכרת ברמיזותיו אזיל ועביד דממאנת ונסיב לה ויש להביא ראיה לדעת הרמב"ם עמ"ש בסי' קנ"ה דאסורה לאחיו אף על גב דלא שייך לומר דמכיר ברמיזותיו וב"ח פסק בדיעבד אין מוציאין אות':


באר היטב

(ז) אסורה:    משמע אפי' אם נשאת תצא ח"מ.


(ח) לכהן:    עכ"פ ובדיעבד אין מוציאין אותו לכ"ע.▲ חזור לראש