שולחן ערוך אבן העזר ד ט


שולחן ערוך

שאר כל האומות, לאחר שנתגיירו, הרי אלו כישראל, מיד:

מפרשים

בית שמואל

(ט) שאר כל האומות:    וז' אומות כתבתי ריש סימן זה דין שלהם:

ט"ז

באר היטב

(ח) האומות:    אפי' ז' אומות.

פירושים נוספים

▲ חזור לראש