שולחן ערוך אבן העזר ד ח


שולחן ערוך

וגר מצרי שנשא גיורת עמונית, הולד מצרי ואסור עד דור שלישי:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ה) וגר מצרי שנשא גיורת עמונית:    ה"ה שאר גיורת דהא גיורת עמונית אין בה שום פגם והוי כבת ישראל והולד הולך אחר הפגום:

בית שמואל

(ח) הולד מצרי:    משום עמונית כשרה וליכא פגם שניהם והרי יש קידושין ויש /ואין/ עבירה /ומ"מ/ הולכים אחר הפגום ועיין בדק הבית מ"ש לישב דברי הטור:

ט"ז

באר היטב

(ז) עמונית:    ה"ה שאר גיורת דהא גיורת עמונית אין בה שום פגם והוי כבת ישראל והולד הולך אחר הפגום.

פירושים נוספים

▲ חזור לראש