ש"ך על יורה דעה ז


סעיף אעריכה

(א) יכול אדם כו' דעת המחבר כדעת הטור והרשב"א דבגלגל שהוא מסבב בידו או ברגלו מותר לשחוט לכתחלה כשהוא תלוש אבל מהרש"ל פ"ק דחולין סימן ל"ה והב"ח פסקו דאסור לכתחלה וכן משמע דעת הרמב"ם פ"ב והכל בו והרא"ש ורבי' ירוחם.

(ב) הרי זו פסולה דבעינן כח גברא כדלעיל סימן ג'.

(ג) מסביבה שנייה כלומר ושניה בכלל פסולה.