רשב"ם על בראשית מב א

<< רשב"ם על בראשית • פרק מב
א • ז • ח • ט • יא • יב • כא • כג • כד • כח • לה • '(א). 'למה תתראו: כמו לכה ונתראה פנים דאמציה שהגיס דעתו להראות גדולתו ליואש מלך ישראל, אף כאן למה תתראו בפני בני אדם כמו האנשים שיש להם תבואה כל צורכם, שאתם מתעכבין כאן ואין לכם תבואה, וכל העם יורדים מצרימה לקנות תבואה, ואתם יושבים ומתראים כאילו יש לכם: