רש"ש על המשנה/תענית/ג

רש"ש על המשנה מסכת תענית פרק ג

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת תענית · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

העריכה

במשנה על אלו מתריעין בכ"מ כו' ועל הארבה ועל החסיל. בתוס' ב"ק (פ' ב') בד"ה על החגב נראה דהי' הגי' לפניהם כאן גם ועל הגובאי וגי' נכונה היא כדאיתא בדף (י"ט ב') בברייתא ומתריעין על הגובאי בכ"ש וכ"מ קצת בירושלמי דמפרש על מתני' למה נקרא שמו חסיל כו' ולמה נקרא שמו גובאי כו':