רש"ש על המשנה/שקלים/ח

רש"ש על המשנה מסכת שקלים פרק ח

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת שקלים · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

געריכה

וקופיץ בין בזה ובין בזה שונה ומטביל ועי' בהרע"ב כגון שהיה הנשיא גוסס בי"ג כו'. ק"ל לפי' הרמב"ם דשונה היינו להזות הא ודאי כבר הוזה עליו בט' להזאת שלישי כדי שיוכל להזות עליו הזאה שניה בי"ג דהרי אז לא ידע שהנשיא יהיה גוסס וא"כ בי"ד אמאי שונה דהא ע"כ כבר הזה בי"ג להזאת ז' דהא אסור להשהות יותר מג"י בין ההזאות כדאיתא בקדושין (ס"ב). אך הרמב"ם לשיטתו דפסק בפי"א מהל' פ"א ה"ב דרשאי להשהות בין ההזאות וע"ש בכ"מ. אך ק"ל מעיקרא דבעי הש"ס לאוקמא כב"ת דחגיגה אסורה בשבירת עצם א"כ בי"ג לא ישנה להזות עד למחר דדלמא הזאה ראשונה לא היתה אלא בעשירי והב' חשב להזות בי"ד ומשמע דדומיא דסכין תני דשונה בו ביום ואכמ"ל: בהרע"ב אבל קופיץ כו' שמא ימות כו' ואז א"מ חגיגה כו'. עמש"כ בפסחים (ע' ב') בס"ד:


דעריכה

תוי"ט ד"ה פרוכת א"נ כשהיו נושאין כו' נותן הכלים לתוכה. פשוט דאין כוונת התוס' על הפרוכת דמשכן במדבר בשעת המסעות דהא בסוף פ' במדבר מפורש דלא היה משמש אז רק לכסות את הארון וכן הבין התוי"ט דבמקדש מיירי ודלא כתו"ח:


ועריכה

במשנה ובה"א הכל ישרף בחוץ כו' ובמ"ז רא"א את שנטמא באה"ט כו' ישרף בחוץ. וק"ל כיון דילפינן מקרא דבקדש באש תשרף דפסולי ק"ק שריפתן בקדש (פסחים כ"ד) ופירש"י כגון שנטמאו איך יתקנו רבנן לעקור בידים להוציאן לחוץ. בשלמא דעת ב"ש ור"ע י"ל ע"פ מש"כ שם (מ"ט) בס"ד ע"ש אבל דעת ב"ה ור"א קשה. ואולי מפני זה פסק הרמב"ם כר"ע. ומיושב תמיהת התו"ח. ודע דיש בו ט"ס וצ"ל דאל"כ ר"ע היינו ב"ש או ב"ה:


זעריכה

בהרע"ב דכיון דטהור מדאורייתא. נ"ל דכוונתו ע"ד פירושו בפ"ג דמע"ש מ"ט ע"ש וכב"ק דר"י איפרך בירושלמי שם וכאן ולהתוי"ט נראה דאישתמיט פי' הרע"ב דשם:


חעריכה

המקדיש שקלים כו' רש"א כו'. עיין מש"כ בס"ד בשילהי בכורים: נשלמה מסכת שקלים. בעזרת יוצר הרים.