רש"ש על המשנה/שבועות/א

רש"ש על המשנה מסכת שבועות פרק א

משנה תוספתא ירושלמי

רש"ש על המשנה · מסכת שבועות · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

אעריכה

בתוי"ט סד"ה ידיעות הטומאה כו' דהא הכא דכתיבן בהדדי נמי אמרינן ובמחכ"ת הרי הקדימו דבטעמא דכתיב גבי הדדי סגי וא"כ ע"כ הא דקאמר תו ודמיין כו' הוה כמו א"נ והקשו שפיר לטעם הב' וז"פ: שם בתוי"ט ד"ה שהן ארבע כו' והא דנקט הר"ב תחלה הכא העומד בפנים כו' וכן לשון רש"י. ול"נ דבתרוייהו הקדימו הושטת ידו לרשות אחרת ליטול משם חפץ להביאו אליו: שם תוי"ט ד"ה מראות נגעים כו' דמראה ל"ז הוא כדכתיב כו'. לכאורה י"ל דמראות הוא מנפרד מראָה בקמץ וכדכתיב המראָה הגדולה הזאת (דניאל י' ח') יותר ה"ל להביא מקרא דמראה הנגע עמוק (ר"פ תזריע) דמראה דנגע הוא בל"ז:


בעריכה

ברע"ב ד"ה הרי זה כו' ועני חטאת העוף. ברש"י ולעני עוף הכולל בזה החטאת והעולה: