רש"י על תהלים קיט קנב

<< רש"י על תהלים • פרק קיט
ג • ה • יא • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לג • לח • לט • מא • מג • מה • מט • נב • נה • נו • נז • נח • נט • סא • סז • סט • עא • עד • עה • עח • עט • פא • פב • פג • פד • פה • פו • פז • צו • צח • צט • קא • קג • קה • קז • קח • קט • קיב • קיג • קכ • קכב • קכג • קכו • קכז • קכח • קכט • קל • קלא • קלד • קלט • קמא • קמח • קנ • קנא • קנב • קס • קסב • קסד • קסו • קסח • קסט • קעא • קעב • 


"קדם ידעתי מעדותיך" - קודם היות הדבר ידעתיו מתוך עדותיך קדם ירשו את הארץ צוית להם על הבכורים ותרומות ומעשרות וקדם הניחות להם מאויביהם צוית להם והיה בהניח ה' אלהיך לך וגו' (שם כ"ה) להעמיד מלך ולהכרית עמלק ולבנות בית הבחירה

"כי לעולם יסדתם" - כי על כל הדברים העתידים להיות לסוף העולם יסדת עדותיך