רש"י על תהלים קיט קיג

<< רש"י על תהלים • פרק קיט
ג • ה • יא • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לג • לח • לט • מא • מג • מה • מט • נב • נה • נו • נז • נח • נט • סא • סז • סט • עא • עד • עה • עח • עט • פא • פב • פג • פד • פה • פו • פז • צו • צח • צט • קא • קג • קה • קז • קח • קט • קיב • קיג • קכ • קכב • קכג • קכו • קכז • קכח • קכט • קל • קלא • קלד • קלט • קמא • קמח • קנ • קנא • קנב • קס • קסב • קסד • קסו • קסח • קסט • קעא • קעב • 


"סעפים שנאתי" - חושבי מחשבות און כמו (איוב כ') לכן שעיפי ישיבוני (מלכים א י"ח) על שתי הסעיפים כשאתה קורא סעיפים הוא שם המחשבה וכשאתה קורא סעפים נופל הל' על החושבים אותם (קיז)

"ואשעה בחקיך" - ואתעסק כמו ואל ישעו בדברי שקר (שמות ה') ד"א ואשעה לשון ספור ושנון כדמתרגמינן ולשנינה ולשועין (קיח)

"סלית" - רמסת נתתם למרמס כמו סלה כל אבירי ה' (איכה א)