רש"י על תהלים קיג ה

| רש"י על תהליםפרק קי"ג • פסוק ה' |
ה • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מי כה' אלהינו" - בשמים ובארץ שהוא מגביהי לשבת ומשפיל לראות מגביהי משפילי מקימי להושיבי מושיבי כלם יו"ד יתירה בהם