רש"י על תהלים קיב ה

<< רש"י על תהלים • פרק קיב
ב • ד • ה • ז • ח • י • 


"טוב איש חונן ומלוה וגו'" - שחונן דלים ומלוה להם ואינו מדקדק לומר אין יכולת בידי ואת דבריו הצריכין לו במאכל ובמשתה ובכסות מכלכל במשפט ובמדה וחס על נכסיו

"יכלכל דבריו במשפט" - מנהיג חפציו