רש"י על תהלים קיב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דור ישרים" - אשר יבורך יהיה זרעו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זרח בחשך אור" - כמו הזריח ומדרשו הוא עצמו כביכול נעשה להם אור כמו ה' אורי וישעי (לעיל כ"ז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב איש חונן ומלוה וגו'" - שחונן דלים ומלוה להם ואינו מדקדק לומר אין יכולת בידי ואת דבריו הצריכין לו במאכל ובמשתה ובכסות מכלכל במשפט ובמדה וחס על נכסיו "יכלכל דבריו במשפט" - מנהיג חפציו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכון לבו" - נאמן לבו ליוצרו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סמוך לבו" - נשען ובטוח על הקב"ה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רשע יראה וכעס" - ל' פעל כמו ויכעס לפיכך נקוד חציו קמץ וחציו פתח וטעמו למטה