רש"י על תהלים קד


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוטה אור" - ברקיע כשלמה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עושה מלאכיו רוחות" - עושה את הרוחות שלוחיו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תהום כלבוש כסיתו" - זה דוגמת האמור במקום אחר (איוב ל"ח) בשומי ענן לבושו וגו'

"תהום" - הוא הים

"על הרים יעמדו" - מי אוקיינוס גבוה מכל העולם עומד על ההרים וכן הוא אומר (עמוס ה ט) הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ אין שפיכה אלא מלמעלה למטה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן גערתך ינוסון" - כשאמרת (בראשית א) יקוו המים ומאותו הקול יחפזון ונקוו אל מקום אשר יסדת להם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גבול שמת" - להם החול אשר סביב שפתו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עליהם עוף השמים ישכון" - על המעינות "מבין עפאים" - ענפי אילנות וכן (דנייאל ד) עפיה שפיר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויין" - אשר ישמח לבב אנוש גם אותו יוציא מן הארץ

"ושמן" - להצהיל בו פנים

"ולחם" - אשר לב אנוש יסעד

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצי ה'" - בגן עדן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צפרים יקננו" - ישראל ישכנו שם "יקננו" - לשון קן צפור

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרים הגבוהים" - ברא ליעלים "מחסה" - כל לשון מחסה לשון צל ומחבא שאדם מתכסה שם מן הזרם ומן המטר אבר"י בלע"ז

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למועדים" - למנות בו זמנים ורגלים "שמש ידע מבואו" - אבל ירח לא ידע מבואו פעמים שבא בארוכה פעמים שבא בקצרה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשת חשך ויהי לילה" - בכל יום אתה מחשיך ומעריב את השמש והיה לילה ובו תרמוש כל חיתו יער

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תזרח השמש יאספון" - במסתרים ונחבאים שם מבני אדם ואז כל אדם יוצא לפעלו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קנינך" - מקנה קנין שלך כמו (בראשית יד) קונה שמים וארץ הכל קנוי לך

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורחב ידים" - רחב מקום לריי"ש בלע"ז

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשחק בו" - שלש שעות ביום כך אמרו רבותינו במסכת ע"א וכך מפורש בספר איוב התשחק בו כצפור

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תוסף רוחם" - לשון כליון כמו (לעיל עג) ספו תמו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשלח רוחך" - בתחיית המתים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגע בהרים ויעשנו" - כמו שמפורש בסיני (שמות י"ט) והר סיני עשן כולו