רש"י על תהלים קד


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוטה אור" - ברקיע כשלמה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עושה מלאכיו רוחות" - עושה את הרוחות שלוחיו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תהום כלבוש כסיתו" - זה דוגמת האמור במקום אחר (איוב ל"ח) בשומי ענן לבושו וגו'

"תהום" - הוא הים

"על הרים יעמדו" - מי אוקיינוס גבוה מכל העולם עומד על ההרים וכן הוא אומר (עמוס ה ט) הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ אין שפיכה אלא מלמעלה למטה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מן גערתך ינוסון" - כשאמרת (בראשית א) יקוו המים ומאותו הקול יחפזון ונקוו אל מקום אשר יסדת להם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גבול שמת" - להם החול אשר סביב שפתו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עליהם עוף השמים ישכון" - על המעינות

"מבין עפאים" - ענפי אילנות וכן (דנייאל ד) עפיה שפיר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויין" - אשר ישמח לבב אנוש גם אותו יוציא מן הארץ

"ושמן" - להצהיל בו פנים

"ולחם" - אשר לב אנוש יסעד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עצי ה'" - בגן עדן

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צפרים יקננו" - ישראל ישכנו שם

"יקננו" - לשון קן צפור

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרים הגבוהים" - ברא ליעלים

"מחסה" - כל לשון מחסה לשון צל ומחבא שאדם מתכסה שם מן הזרם ומן המטר אבר"י בלע"ז

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למועדים" - למנות בו זמנים ורגלים

"שמש ידע מבואו" - אבל ירח לא ידע מבואו פעמים שבא בארוכה פעמים שבא בקצרה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תשת חשך ויהי לילה" - בכל יום אתה מחשיך ומעריב את השמש והיה לילה ובו תרמוש כל חיתו יער

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תזרח השמש יאספון" - במסתרים ונחבאים שם מבני אדם ואז כל אדם יוצא לפעלו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קנינך" - מקנה קנין שלך כמו (בראשית יד) קונה שמים וארץ הכל קנוי לך

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורחב ידים" - רחב מקום לריי"ש בלע"ז

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשחק בו" - שלש שעות ביום כך אמרו רבותינו במסכת ע"א וכך מפורש בספר איוב התשחק בו כצפור

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תוסף רוחם" - לשון כליון כמו (לעיל עג) ספו תמו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תשלח רוחך" - בתחיית המתים

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יגע בהרים ויעשנו" - כמו שמפורש בסיני (שמות י"ט) והר סיני עשן כולו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעודי" - כמו בעודני חי (דברים ל"א)

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתמו חטאים" - חוטאים