פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלילותיו" - מעלליו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התהללו בשם קדשו" - התפארו במעוז שם קדשו שיש לכם פטרון כמוהו התהללו פורוונטי"ץ וו"ש בלע"ז

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דבר צוה לאלף דור" - התורה אשר צוה להודיעה בעולם לאחר אלף דור וראה שאין העולם מתקיים בלא תורה והעביר מהם תשע מאות ושבעים וארבעה דורות ויש לפתור כפשוטו זכר לישראל את בריתו אשר צוה והבטיח לשמור להם לאלף דור כענין שומר הברית והחסד לאהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאמר לך אתן את ארץ כנען וגו'" - הוא הברית אשר כרת להם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתהלכו מגוי אל גוי" - אברהם גר בארץ פלשתים ובמצרים ובארץ כנען וכן יצחק וכן יעקב כולם גלו מגרות לגרות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויוכח עליהם מלכים" - וינגע ה' את פרעה (בראשית י"ב) כי עצר עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך (שם כ)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תגעו במשיחי" - בגדולי כל משיחה ל' שררה וגדולה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקרא רעב" - כדי להגלותם למצרים (מצאתי)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלח לפניהם איש" - (שם מ"ה) וישלחני אלהים לפניכם ואיזה איש יוסף שנמכר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברזל באה נפשו" - א"ר הונא בר אידי שרתוע עשתה לו תחת זקנו שאם ירכין פניו השרתוע מכהו שרתוע פי' שפוד

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד עת בא דברו" - של הקב"ה לקיים גזירתו שיתגלגל הדבר וירדו ישראל למצרים "אמרת ה' צרפתהו" - בחנתהו ליוסף שנתנסה וכבש את יצרו באשת אדניו ועליה נתייסר ונצרף ביסורין לתתו אל בית הסוהר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלח מלך ויתירהו" - שלח פרעה מלך מצרים שלוחיו ויתירהו שלח מושל עמים הוא פרעה ויפתחהו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאסור שריו בנפשו" - לשון חבה הוא זה כמו (שמואל א י"ח) ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד כשפתר החלום חבבוהו כלם אמר רבי אידי שרו כתיב זה היה פוטיפר

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפר" - הקב"ה את עמו הפרה והרבה אותם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא מרו את דברו" - המכות שצוה עליהם באו במצותיו ולא שינו את דברו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שרץ ארצם צפרדעים" - אמר רבי יוחנן בכל מקום שהיו רובצים מים היו רובצים צפרדעים

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאל ויבא שליו" - שאל ישראל בשר ויבא לו הקב"ה שלוים

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלכו בציות נהר" - הלכו נהרות מן הבאר בארץ ציה

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי זכר" - הקב"ה את דבר קדשו אשר עם אברהם עבדו שהבטיחו (בראשית ט"ו) ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ודור רביעי ישובו הנה