רש"י על תהלים קג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברכי נפשי" - חמשה ברכי נפשי יש כאן כנגד חמשה עולמות שאדם דר בהם כמו שאמרו רבותינו במסכת ברכות דר במעי אמו ינק משדי אמו וכן כלם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתחדש כנשר נעוריכי" - כנשר הזה שמחדש כנפיו ונוצה משנה לשנה ויש מדרש אגדה על מין נשר שכשמזקין חוזר לנערותו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יודיע דרכיו" - מודיע דרכיו למשה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכור כי עפר אנחנו" - זכור הוא ולא שכח שאנחנו עפר ויודע שאנוש כחצר ימיו וגו'

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רוח עברה בו" - אם עברה חולי של מיתה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משלה" - מושלת

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברכו ה' כל מעשיו" - אשר הם בכל מקומות שממשלתו שם