רש"י על תהלים קב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפלה לעני" - ישראל שהם עם עני "כי יעטף" - בהתעטף נפשם בצרה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחרו" - הנו"ן משמשת כמו נעשו נקנו והוא לשון יובש כמו (איוב ל) ועצמי חרה מני חורב נחר מפוח (ירמיהו ו)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דמיתי לקאת מדבר" - לקאת שם עוף הוא

"ככוס חרבות" - שם עוף כמו (ויקרא יא) את הכוס ואת השלך ואת הינשוף

"חרבות" - מדברות דמיתי לקאת מדבר כך אנו נדודים ממקומנו ללכת בגולה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שקדתי" - התבוננתי בעצמי והנני כצפור הבודד על גג יושב לבדו באין זוג "בודד" - יושב בדד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהוללי" - המתלוצצים בי ל' הוללות "בי נשבעו" - ראו ברעתי ונשבעים בי ואומרים אם לא יארע בי כמו שאירע לישראל כה יעשה לי כמו לישראל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבכי מסכתי" - בדמעה מזגתי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כצל נטוי" - לעת ערב כשהצללים נוטים וכשחשיכה אין נכרים אלא כלים והולכים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה" - אשר לעולם תשב ונשבעת לנו בך כשם שאתה קיים יש עליך לקיימנו לפיכך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה" - כי בך הבטחת (דברים לב) כי יראה כי אזלת יד והרי אזלת יד

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי רצו" - אהבו אף את אבניה ואת עפרה ומדרש אגדה כשיצא יכניהו וגלותו נשאו עמהם מאבני ירושלים ועפרה לבנות להם בבבל בית הכנסת

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וייראו גוים" - את שמך כשתושיע את עמך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הערער" - הצועק כמו (ישעיהו טו) זעקת שבר יעטרו ד"א ערער הרוס ונשחת כמו (לקמן קלז) ערו ערו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תכתב זאת" - כך יאמרו רואי הישועה תכתב הישועה הזאת לספר אותה לדור אחרון "ועם נברא" - שנעשה בריה חדשה לצאת מעבדות לחרות מאופל לאור גדול

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ארץ הביט" - לראות בעני עמו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תמותה" - חולה למות אנמוריני"דא בלע"ז

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ענה בדרך כחי" - חוזר לקבלו הראשון כי נשאתני ותשליכני ימי כצל נטוי ענה בדרך אויבי כחי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אומר" - לה'

"אלי" - אתה

"אל תעלני בחצי ימי" - אל תסלק אותנו להשמידנו מן האדמה ביד אויבינו בחצי ימינו ומה הם ימינו כל ימות דור דורים שנותיך הבטחת לקיימנו לפניך כמו שאמר בסוף המזמור ושנותיך לא יתמו וזרע עבדיך לפניך יכון

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפנים" - מתחלה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלבוש תחליפם" - כאדם ההופך לבושו לפושטו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה הוא" - העומד וקיים