רש"י על תהלים צד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הופיע" - הראה וגלה לנו את נקמתך

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתאמרו" - ישתבחו כמו (דברים כו) האמרת והאמירך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בינו בוערים בעם" - קצת שוטים שבעולם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנוטע אזן" - שמא הקב"ה שנטע אוזן לא ישמע צעקת עמו ועניו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא יוכיח" - ייסר אתכם על כך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' יודע" - מחשבותיכם שאתם סבורין להתגאות בנזר המלוכה ותדעו כי הבל הם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשרי הגבר" - אשריהם הצדיקים המעונים תחת ידיכם ובלבד שיהו עוסקין בתורה ובמצות

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להשקיט לו מימי רע" - כי היסורין גורמין לו להשקיט להם מימי דין גיהנם עד שיראה שיכרה לרשע שחת

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עד צדק ישוב משפט" - היסורין שלהם עד שיצדקו בשבילם ואחר המשפט כל ישרי לב יתקבצו כי יטלו שכרם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי יקום לי" - זכות מי יעמד לנו בין המריעים הללו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דומה" - דומיה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היחברך כסא הוות" - היוכל להדמות לך האומות היוצרים צלמים ומסכות של עמל

"עלי חק" - בשביל חק להיותו חק להם עבודתם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יגודו" - יאספו גדודים על נפש צדיק להרוג

"ירשיעו" - יחייבו בדין להורגו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אונם" - אונסם כמו (איוב כא) יצפון לבניו אונו