רש"י על תהלים צה


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותועפות" - לשון גובה כעוף המעופף

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נברכה" - לשון ויברך את הגמלים (בראשית כד)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היום" - בעולם הזה אם בקולו תשמעו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחנוני" - חנם

"גם ראו פעלי" - במצרים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארבעים שנה" - קטתי בהם רבתי עמהם לשון נקטה נפשי בחיי (איוב י) נלחמתי בם ארבעים שנה להמיתם במדבר כי אמרתי תועי לבב הם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל מנוחתי" - לארץ ישראל ולירושלים אשר קראתים מנוחה שנאמר (לקמן קלב) זאת מנוחתי עדי עד