פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מחלת לענות" - על חולת אהבה וענויה שהיא מעונה ביסורי הגלות

"משכיל" - כל מקום שנאמר משכיל ע"י תורגמן נאמר שהיה הנביא מעמיד תורגמן לפניו וכשרוח הנבואה באה לו אומר את הנבואה לתורגמן והוא משמיעה

"להימן האזרחי" - אחד מן המשוררים בכלי שיר ויסדוהו בני קרח את המזמור הזה שיאמרהו הימן על הדוכן

"להימן האזרחי" - מבני זרח בן יהודה היה שהוא מיוחס (בדברי הימים א' ב') ובני קרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרדע כולם חמשה היו חכמים גדולים כמו שנאמר בשלמה (מלכים א' ד') ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויסדו מזמורים ונקבעו בספר תהילים לכך נקראו בני מחול כך מצאתי בפירושים מדוייקים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יום צעקתי" - וגם בלילה אני נכון נגדך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שבעה ברעות נפשי" - על כנסת ישראל הוא אומר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין איל" - אין כח כמו (לעיל כ"ב) אילותי לעזרתי חושה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במתים חפשי" - הנני בין המתים חפשי מן העולם וכל שהם המתים חפשים מן העולם "מידך נגזרו" - ממצותיך נגזרו מן העולם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבור תחתיות" - הוא הגלות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סמכה" - נשענה ותלה עלי "וכל משברך ענית סלה" - משברים לשון גלי הים הם כל סערת אפך בכלם ענית אותי תמיד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שתני תועבות למו" - האומות שהייתי חשובה בעיניהם עכשיו אני נמאסת להם "כלא" - נחבש בכלא ואיני יכול לצאת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלמתים" - הלרשעים שאף בחייהם קרוין מתים הלהם אתה עושה פלא ונסים "אם רפאים יקומו יודוך" - שמא אלו האומות שריפו ידיהם מעבודתך ומתורתך יקומו ויודוך בתמיה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היסופר בקבר חסדך" - אם נמות ביד אויבנו כלום נוכל לספר שבחך בקבר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגוע מנוער" - מת מתוך תשנוק מיתה חטופה כמו (שמות י"ד) וינער ה' וינער פירש מנחם ל' חביט' כמו (ישעיהו ל"ג) נוער כפיו מתמוך בשוחד (שם נ"ב) התנערי מעפר קומי שבי (שם א') והיה החסון לנעורת (איוב ל"ח) וינערו רשעים ממנה (נחמיה ה') ככה יהא נעור וריק "אפונה" - מיושבת ומבוססת אימתך בלבי אפונה לשון (משלי כ"ה) דבר דבור על אפניו על מכוניו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מיודעי מחשך" - נחשכתי ונחדלתי מהם