רש"י על תהלים פט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאיתן האזרחי" - גם הוא אחד מן חמשה אחים המשוררים ורבותינו פירשוהו באברהם אבינו על שם מי העיר ממזרח

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אודיע אמונתך בפי" - את שידעתיך שאתה שומר הבטחתך ומאמין דבריך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אמרתי עולם חסד יבנה" - כי אמרתי עד עולם יבנה בחסד כסא דוד כמ"ש (שמואל ב ז') והכינותי כסא ממלכתו וגו' ד"א סבור הייתי שיהא העולם בנוי בחסדך ותכין אמונתך בשמים שתהא נכונה ומקוימת ומה היא האמונה אותה ההבטחה שהבטחת את דוד ע"י נתן הנביא לאמר כרתי ברית לבחירי להכין עד עולם זרעו (שם)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויודו שמים פלאך" - אם היית שומר הבטחתך

"אף אמונתך" - אמונת דבריך יודו בקהל קדושים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יערוך לה'" - יהא נערץ כמותו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בסוד קדושים רבה" - בסוד רב של מלאכים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשוא גליו" - בהנשא גליו

"אתה תשבחם" - תשפילם וכן (משלי כט) וחכם באחור ישבחנה (וכן לעיל סה) משביח שאון ימים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רהב" - מצרים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יודעי תרועה" - שיודעין לרצות את בוראם בראש השנה בתרועה שמסדרים עליה מלכיות זכרונות ושופרות

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וברצונך" - שאתה מתרצה להם אפימאנ"ט בלע"ז

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחסידיך" - נתן הנביא וגד החוזה

"שויתי עזר" - על דוד לעזור לו תמיד

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא ישיא אויב בו" - לא יגבור עליו להיות לו כנושה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בכור אתנהו" - גדול אתנהו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופקדתי בשבט פשעם" - כך אמר לו נתן הנביא על שלמה (שמואל ב ז') אשר בהעותו והוכחתיו בשבט אנשים זה רזון בן אלידע שעמד לשטן לו ובנגעי בני אדם זה אשמדאי שהשדים בני אדם הראשון היו

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם לדוד אכזב" - לשון לא יכזבו מימיו (ישעיהו נח) פיילנצ"א בלע"ז

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועד בשחק נאמן" - הירח והשמש עדים לו שכל זמן שהם קימים יתקיים מלכותו כמו שנאמר (ירמיהו ל"ג) אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתה זנחת" - דקדקת אחר בניו לחשוב עונם עד אשר זנחתם ומאסתם בימי צדקיהו

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נארתה" - בטלת

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל גדרותיו" - שבנה בירושלים

"מבצריו" - הר הבית ומצודת ציון

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף תשיב צור חרבו" - השבות אחור והפכת את חידוד חרבו כמו (יהושע ה) חרבות צורים וכן (ישעיהו נד) כל כלי יוצר עליך

"ולא הקמותו" - ולא העמדתו מלפול

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השבת מטהרו" - זריחתו כמו צהרים דמתרגמינן טיהרא וכמו (שמות כד) וכעצם השמים לטוהר

"לארץ מגרתה" - השפלת והשחת כל לשון שחייה בתרגום יונתן מגר

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכר אני מה חלד" - מה זקנה יש לי הלא מעט ימי ודי לך שאתה נפרע ממני במותי קצר ימים

"על מה שוא" - לחנם ולהבל בראת כל בני אדם

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאתי בחקי כל רבים עמים" - בגולה אני נושא סבלם ומשאם

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עקבות משיחך" - סופי מלך המשיח ולשון משנה הוא בעקבות המשיח חוצפא יסגא

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברוך ה' לעולם" - על כל אשר עשה לנו