רש"י על תהלים פט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאיתן האזרחי" - גם הוא אחד מן חמשה אחים המשוררים ורבותינו פירשוהו באברהם אבינו על שם מי העיר ממזרח

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אודיע אמונתך בפי" - את שידעתיך שאתה שומר הבטחתך ומאמין דבריך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אמרתי עולם חסד יבנה" - כי אמרתי עד עולם יבנה בחסד כסא דוד כמ"ש (שמואל ב ז') והכינותי כסא ממלכתו וגו' ד"א סבור הייתי שיהא העולם בנוי בחסדך ותכין אמונתך בשמים שתהא נכונה ומקוימת ומה היא האמונה אותה ההבטחה שהבטחת את דוד ע"י נתן הנביא לאמר כרתי ברית לבחירי להכין עד עולם זרעו (שם)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויודו שמים פלאך" - אם היית שומר הבטחתך "אף אמונתך" - אמונת דבריך יודו בקהל קדושים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יערוך לה'" - יהא נערץ כמותו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בסוד קדושים רבה" - בסוד רב של מלאכים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשוא גליו" - בהנשא גליו "אתה תשבחם" - תשפילם וכן (משלי כט) וחכם באחור ישבחנה (וכן לעיל סה) משביח שאון ימים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רהב" - מצרים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יודעי תרועה" - שיודעין לרצות את בוראם בראש השנה בתרועה שמסדרים עליה מלכיות זכרונות ושופרות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וברצונך" - שאתה מתרצה להם אפימאנ"ט בלע"ז

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחסידיך" - נתן הנביא וגד החוזה "שויתי עזר" - על דוד לעזור לו תמיד

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ישיא אויב בו" - לא יגבור עליו להיות לו כנושה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכור אתנהו" - גדול אתנהו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופקדתי בשבט פשעם" - כך אמר לו נתן הנביא על שלמה (שמואל ב ז') אשר בהעותו והוכחתיו בשבט אנשים זה רזון בן אלידע שעמד לשטן לו ובנגעי בני אדם זה אשמדאי שהשדים בני אדם הראשון היו

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לדוד אכזב" - לשון לא יכזבו מימיו (ישעיהו נח) פיילנצ"א בלע"ז

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועד בשחק נאמן" - הירח והשמש עדים לו שכל זמן שהם קימים יתקיים מלכותו כמו שנאמר (ירמיהו ל"ג) אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה זנחת" - דקדקת אחר בניו לחשוב עונם עד אשר זנחתם ומאסתם בימי צדקיהו

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נארתה" - בטלת

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל גדרותיו" - שבנה בירושלים "מבצריו" - הר הבית ומצודת ציון

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף תשיב צור חרבו" - השבות אחור והפכת את חידוד חרבו כמו (יהושע ה) חרבות צורים וכן (ישעיהו נד) כל כלי יוצר עליך "ולא הקמותו" - ולא העמדתו מלפול

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השבת מטהרו" - זריחתו כמו צהרים דמתרגמינן טיהרא וכמו (שמות כד) וכעצם השמים לטוהר "לארץ מגרתה" - השפלת והשחת כל לשון שחייה בתרגום יונתן מגר

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכר אני מה חלד" - מה זקנה יש לי הלא מעט ימי ודי לך שאתה נפרע ממני במותי קצר ימים "על מה שוא" - לחנם ולהבל בראת כל בני אדם

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאתי בחקי כל רבים עמים" - בגולה אני נושא סבלם ומשאם

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עקבות משיחך" - סופי מלך המשיח ולשון משנה הוא בעקבות המשיח חוצפא יסגא

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוך ה' לעולם" - על כל אשר עשה לנו