פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יסודתי בהררי קדש" - יסודת מזמור זה על הר ציון וירושלים יסדו המשורר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכבדות מדובר בך" - את ירושלים דברי כבוד נדברו בך מפי הקב"ה ומהו הן הנכבדות שאת עיר האלהים סלה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אזכיר רהב ובבל ליודעי" - עוד זאת דיבר עליך אזכיר את מצרים ואת בבל על יודעי להביא מנחה כענין שנאמר (ישעיהו ס"ו) והביאו את כל אחיכם וגו' מנחה לה'

"הנה פלשת וצור עם כוש" - גם הם כמצרים ובבל יתנו לב לבקש ולזכור את כל א' וא'

"זה יולד שם" - זה היה ממשפחות הנולדים בציון כענין שנאמר (שם כ"ז) ואתם תלוקטו לאחד אחד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולציון יאמר איש ואיש יולד בה" - וכשיביאום מנחה לה' בציון יאמר להם על כל אחד ואחד זה מאותם שגלו ממך ומתולדותיהם ענין אחר המשורר אומר אזכיר לעמי וליודעי את גדולות מצרים ובבל שהם רואים עתה את גדולתם הנה פלשת וצור עם כוש מפני שהם סמוכים לרהב ובבל מנשאים אותם כל האומות ואומרים עליהם זה יולד שם במצרים ובבל

"ולציון יאמר וגו'" - והשבח הזה שהוא עכשיו לרהב ובבל יסוב לציון ועליה יהו אומרים פלוני יולד בה

"והוא יכוננה עליון" - והקב"ה יכוננה למעלה מכל העיירות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' יספור בכתוב עמים וגו'" - מקרא מסורס זה וסלה האמור לסופו מוסב כלפי ראשו ה' יספור בכתוב עמים סלה כלומר לעתיד כשיכתוב הקב"ה את העכו"ם לדראון ימנה את ישראל הנבלעים בתוכם ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם ויאמר זה יולד מאותם של ציון ויברור אותם לו וזה שאמר (ישעיהו שם ס"ו) וגם מהם אקח לכהנים וללוים מן הגוים המביאים אותם מנחה אקח הנבלעים בתוכם ויהיה בהם כהנים ולוים שאינם נכרים ולפני גלוים הם אמר ה' והיכן אמר (דברים כ"ט) הנסתרות לה' אלהינו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושרים כחוללים" - על זאת כחוללים לשון מחוללים

"כל מעיני" - כל קרבי

"בך" - בישועתך