רש"י על תהלים פו


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי חסיד אני" - שאני שומע גדופי וחרפתי ויכולת בידי להנקם ואני שותק כך הוא באגדת תהילים ד"א פירשו רבותינו בברכות ולא חסיד אני וכו'

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל היום" - כל הגלות שהוא יום לאומות ולילה לישראל כך מפורש באגדת תהילים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפשי אשא" - לבי אכוין

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואין כמעשיך" - המקדים עליונים לתחתונים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך" - עד שלא נבראו המלאכים נבראו השמים והארץ לפיכך יכבדו כל הגוים לשמך

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משאול תחתיה" - דרך המנאפים להנתן בעומקה של שאול ומשם הצלתני שאמר לי נתן הנביא (שמואל ב י"ב) גם ה' העביר חטאתך

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זדים קמו עלי" - דואג ואחיתופל

"ולא שמוך לנגדם" - לא זכרו אשר ראו שמשחני שמואל על פיך

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לבן אמתך" - בן האמה משפיל את עצמו לפני אדניו יותר ממקנת כסף שבן האמה יליד בית הוא וגדל בחיק אדוניו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשה עמי אות לטובה" - שיהא ניכר לאחרים שמחלת לי

"ויראו שונאי" - האות ויבושו ולא שמע לו הקב"ה ליתן האות בימיו אלא בימי שלמה בנו כשדבקו השערים זה בזה ולא נפתחו עד שאמר (דברי הימים ב ו') אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך