רש"י על תהלים פד


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה ידידות משכנותיך" - כמה אהובות וחביבות משכנותיך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכספה" - נחמדה

"כלתה" - נתאותה כמו (שמואל ב י"ג) ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום

"לחצרות ה'" - כי חרבו ועל הגלות אמרה

"לבי ובשרי ירננו" - יתפללו על זאת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם צפור מצאה בית" - בחרבנו קננו בו הצפרים ומדרש אגדה בבניינו מדבר והצפור היא כנסת ישראל "אשר שתה" - שמה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי" - מי שיגיע עוד לישב בביתך ועוד יהללוך בתוכו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוז לו בך" - אשר שם אותך עוז מבטחו "מסלות בלבבם" - מחשב בלבו מסלות דרכיו ליישר את דרכו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוברי בעמק הבכא" - אותם העוברים על דתך והנם בעומקה של גיהנם בבכי ויללה

"מעין ישיתוהו" - בדמעות עיניהם

"גם ברכות יעטה מורה" - מברכים ומודים לשמו ואומרים יפה דן אותנו ואמת דינו וברכות יעטה לנו המורים אותנו ללכת בדרך הטוב ולא שמענו לו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ילכו מחיל אל חיל" - אותם הנזכרים למעלה יושבי ביתך אשר מסילות בלבבם "מחיל אל חיל" - מבית המדרש לב"ה ויראה צבאם וחילם אל הקב"ה בציון

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמעה תפלתי" - לבנות ביתך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגננו" - הוא בית המקדש המגין עלינו "והבט פני" - דוד משיחך והסתכל בחסדיו ובטרחו אשר טרח וייגע על בנינו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי טוב יום" - אשר בחצריך ולמחר ימות מלחיות אלף שנים במקום אחר

"בחרתי הסתופף" - על הסף ועל המזוזות לשקוד

"מדור באהלי רשע" - מלהיות דר בשלוה באהלי עשו הרשע להדבק בהם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שמש ומגן" - יש לפתור שמש כמשמעו ומדרש תהילים פותרו לשון שיני חומה