רש"י על תהלים פא


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הריעו" - בר"ה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כנור נעים עם נבל" - ר' חייא בר אבא אומר הוא נבל הוא כנור ורבי שמעון אומר נימין (ויתידות) יתירות שבין זה לזה למה נקרא שמו נבל שהוא מנבל כל מיני זמר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחדש" - בחדוש הלבנה

"בכסה" - יום מועד קבוע לכך וכן (משלי ז') ליום הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי חק" - הוא לישראל מאת הקב"ה לתקוע באותו היום והוא יום המשפט להקב"ה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עדות ביהוסף שמו" - בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים

"שפת לא ידעתי אשמע" - מפורש במסכת סוטה שלמדו גבריאל שבעים לשון

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדוד" - מעבודת עבדות לבשל קדירות כדרך שאר העבדים מדוד קדירה כמו (שמואל א ב') והכה בכיור או בדוד

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בצרה קראת" - לי כלכם קראתם מצרת עבודת סבלות מצרים ואחלץ אתכם

"אענך בסתר רעם" - אתה קראתני בסתר ביני ובינך ואני עניתיך בקול רעם הודעתי גבורות ונוראות בפרהסיא

"אבחנך על מי מריבה סלה" - ואע"פ שגלוי ובחון לפני שאתם עתידים להמרותי במי מריבה כך שנויה במכילתא

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמע עמי" - אחרי שכל זאת עשיתי לך כדי אתה לשמוע לי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרחב פיך" - לשאול ממני כל תאות לבך

"ואמלאהו" - ככל אשר תשאל אמלא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשרירות לבם" - במראית לבם כמו (לעיל ה') למען שוררי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לו עמי שומע לי" - עדיין אם היו רוצין לשוב לי ולשמוע אלי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמעט אויביהם אכניע" - בשעה מועטת הייתי מכניע אויביהם

"אשיב ידי" - אשיב מכתי מעליכם לתת אותה עליהם ואז

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאכילהו" - לישראל

"ומצור" - השביעם דבש כשהלכו בדרכיו כענין שנאמר (דברים ל"ב) ויניקהו דבש מסלע