פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הריעו" - בר"ה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כנור נעים עם נבל" - ר' חייא בר אבא אומר הוא נבל הוא כנור ורבי שמעון אומר נימין (ויתידות) יתירות שבין זה לזה למה נקרא שמו נבל שהוא מנבל כל מיני זמר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחדש" - בחדוש הלבנה "בכסה" - יום מועד קבוע לכך וכן (משלי ז') ליום הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי חק" - הוא לישראל מאת הקב"ה לתקוע באותו היום והוא יום המשפט להקב"ה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עדות ביהוסף שמו" - בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים "שפת לא ידעתי אשמע" - מפורש במסכת סוטה שלמדו גבריאל שבעים לשון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדוד" - מעבודת עבדות לבשל קדירות כדרך שאר העבדים מדוד קדירה כמו (שמואל א ב') והכה בכיור או בדוד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בצרה קראת" - לי כלכם קראתם מצרת עבודת סבלות מצרים ואחלץ אתכם

"אענך בסתר רעם" - אתה קראתני בסתר ביני ובינך ואני עניתיך בקול רעם הודעתי גבורות ונוראות בפרהסיא

"אבחנך על מי מריבה סלה" - ואע"פ שגלוי ובחון לפני שאתם עתידים להמרותי במי מריבה כך שנויה במכילתא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמע עמי" - אחרי שכל זאת עשיתי לך כדי אתה לשמוע לי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרחב פיך" - לשאול ממני כל תאות לבך "ואמלאהו" - ככל אשר תשאל אמלא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשרירות לבם" - במראית לבם כמו (לעיל ה') למען שוררי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לו עמי שומע לי" - עדיין אם היו רוצין לשוב לי ולשמוע אלי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמעט אויביהם אכניע" - בשעה מועטת הייתי מכניע אויביהם "אשיב ידי" - אשיב מכתי מעליכם לתת אותה עליהם ואז

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאכילהו" - לישראל

"ומצור" - השביעם דבש כשהלכו בדרכיו כענין שנאמר (דברים ל"ב) ויניקהו דבש מסלע