פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זמרו כבוד שמו" - זמרו בכבוד שמו אי נמי ספרו כבוד שמו בזמר ושיר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה נורא" - כל אחד ממעשיך

"ברוב עוזך" - כשאתה מראה לעולם עוזך על ידי דבר או חרב או רעב או ברקים

"אויביך" - הרשעים מרוב פחד מודים על כחש ועבירות שבידם (ע"כ התוס')

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נורא עלילה" - יראוי על בני אדם פן ימצא להם פשע כי כל מעשיהם גלוים לך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפך ים ליבשה" - ים סוף "שם נשמחה בו" - מצאתי שם היה דבר שהיה נשמח בו כלומר שראה הים את הקב"ה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ירומו" - אל תהי ידם רמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברכו עמים אלהינו" - על נפלאותיו שהוא שם נפשנו בחיים בגלות ואינכם יכולים להשמיד אותנו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי בחנתנו" - בצרה בגולה "צרפתנו" - להסיר הסיגים ממנו שנשוב בתשובה לפניך כמו שצורפים הכסף להסיר הסיגים ממנו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבאתנו במצודה" - במקום צר כמו במאסר "מועקה" - לשון מסגר וכל המעיק והמציק כמוהו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרכבת אנוש לראשינו" - מלכי כל אומה ואומה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבוא ביתך" - בבנותך בית המקדש נשלם נדרינו שנדרנו בגולה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מיחים" - שמנים לשון מוח

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל יראי אלהים" - הם הגרים שיתגיירו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אליו פי קראתי" - כשהיינו בגולה קראנוהו וספרנו רוממותיו בלשוננו "ורומם" - כמו ונתרומם מצאתי בפי קראתי אליו ורומם שם מלה רוממות שלו מוכן תחת לשוני להוציאו בפה כמו (איוב כ) יכחידנה תחת לשונו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"און אם ראיתי וגו'" - לא פעל עמנו כחטאתינו עשה עמנו כלא רואה ולא שומע און שבלבבנו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכן" - באמת יש לדעת

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר לא הסיר תפלתי" - מלפניו וחסדו לא הסיר מאתי