פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך דמיה תהלה" - השתיקה תהלה לך לפי שאין קץ לשבחך והמרבה בשבח אינו אלא גורע "אלהים בציון" - אלהים השוכן בציון (מצאתי שימו כבוד תהלתו לא יותר מדאי אך דומיה תהלה וכמדומה הללוהו באימה בלשון הללויה שם בן שתי אותיות מתורגם דחילא עזי וזמרת יה (לקמן קי"ח) ויד על כס יה (שמות י"ז) ולשון וגילו ברעדה דומה לזה) ד"א לך דומיה תהלה אלהים בציון את אשר דוממת והחרשת על מה שעשה אויביך בציון תהלה היה לך שהיכולת בידך להנקם ואתה מאריך אף

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דברי עונות גברו מני" - ואין אנו יכולים להספיק לסדר כולם לפניך לפי שהם רב אלא בכלל אחד אנו מתפללים לפניך שפשעינו אתה תכפרם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי" - מי אשר תבחר ותקרב אשר ישכן בחצריך "נשבעה בטוב" - שבביתך ומקדושת היכלך ששכינתך שורה שם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נוראות בצדק תעננו" - בצדקתך תעננו לעשות נוראות בעובדי כוכבים ומזלות

"מבטח" - אתה ומנוס לכל יושבי קצות ארץ מקצה הארץ ועד קצהו

"וים רחוקים" - אפי' לרחוקים שבים אתה מבטח שבכל מקום ממשלתך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכין הרים בכחו" - שמצמיח ההרים שהם קשים בכחו ומזמן ומכין בהן מזונות ומכין מטר כדכתיב (לקמן קמז) המכין לארץ מטר המצמיח הרים "נאזר בגבורה" - לפי שבא להזכיר גבורת גשמים אמר נאזר בגבורה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משביח" - משפיל וכן וחכם באחור ישבחנה (משלי כט יא) בשוא גליו אתה תשבחם (לקמן פ"ט)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מוצאי בקר וערב תרנין" - לך את הבריות יושבי הקצוות בבקר אומרים ברוך יוצר המאורות ובערב ברוך המעריב ערבים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פקדת הארץ" - כשאתה חפץ להטיב אתה פוקד את הארץ ומשקה אותה "רבת תעשרנה" - הרבה אתה מעשרה מפלג שלך שהוא מלא מים ותכין בו דגנם של יושבי קצוות כי בכן אתה מכין אותם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תלמיה" - הן שורות המחרישה

"רוה" - כמו לרוה

"נחת גדודיה" - כמו לנחת גדודיה להניח לגדודיה לעשות נחת לבריות אתה תמוגגנה ברביבים של מטר

"תמוגגנה" - לשון המסה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עטרת שנת טובתך" - ע"י הגשמים אתה מעטר בכל טוב את השנה שאתה חפץ להטיב

"ומעגליך" - הם השמים שהם אבק רגליך

"ירעפון" - יטפון

"דשן" - שומן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירעפו" - השמים בנאות המדבר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבשו כרים הצאן" - יתלבשון השרון והערבה מן הצאן הבאים לרעות הדשא אשר הצמיח המטר

"ועמקים יעטפו בר" - ע"י המטר יהיו מעוטפים העמקים בתבואה ואז יתרועעו הבריות תרועת שמחה וישירו מרוב הברכה