רש"י על תהלים סד


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמע אלהים קולי בשיחי" - מזמור זה דרשוהו בעלי אגדת תהילים על דנייאל שהושלך לגוב אריות ויפה נופל כל לשון המזמור על האגדה צפה דוד ברוח הקדש כל המאורע לו והתפלל עליו שדנייאל מזרעו היה כמו שנאמר לחזקיה (ישעיהו ל"ט) ומבניך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל אלו דנייאל חנניה מישאל ועזריה "מפחד אויב" - אלו האחשדרפנים שנתיעצו עליו שנאמר (דנייאל ו') אדין סרכיא ואחשדרפניא הוו בעין עלה להשכחה לדנייאל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרגשת פעלי און" - שהם מתרגשים לבקש לי עלילות מות כדכתיב ארגישו על מלכא וגו' (שם)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרכו חצם" - הוא לשונם הרע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לירות במסתרים תם" - יורוהו בחציהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יספרו לטמון מוקשים" - ידברו אל המלך בערמה דברים טמונים שאפילו המלך לא הבין למה היו עושין כך והם היו מתכוונים לטמון לדנייאל מוקשים להלכד בהם שאמרו לדריוש אתיעטו כל סרכי מלכותא וגו' לקיימא קיים מלכא וגו' (שם) שלא יתפלל שום אדם תפלתו לפני שום אלוה חוץ ממך עד שלשים יום

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחפשו עולות" - מבקשים עלילות כמו שנאמר (שם) הוו בעין עילה השכחה לדנייאל

"טמנו" - בלבם ולא גילו דעתם את חפש העלילה המחופש על ידם וקרב מחשבותם עומק לבם

"וקרב איש" - איש מהם כל אחד ואחד טמן מחשבתו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויורם אלהים" - ירה אותם לגוב האריות כדכתיב (שם) ואמר מלכא והיתיו לגבריא אליך די אכלו קרצוהי די דנייאל ולגוב אריותא רמו וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויכשילהו עלימו לשונם" - הכשלון שדימו להכשילו עלימו נהפך לשונם "יתנודדו" - בראשם להניע ראש ולשחוק עליהם כל ראה בם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישמח צדיק" - דנייאל

"ויתהללו כל ישרי לב" - יתפארו על יושר לבם וישתבחו בעצמם כי בטוחים הם שהקב"ה בעזרתם