רש"י על תהלים סג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במדבר יהודה" - בורח מפני שאול

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשחרך" - אבקש ואדרוש לך כמו ושחרתני ואינני (איוב ז') אם אתה תשחר אל אל (שם ח')

"צמאה לך נפשי" - צמא ותאב אני לבוא אליך בבית תפלתך

"כמה לך בשרי" - לשון תאוה ואין לו דמיון

"בארץ ציה" - במדבר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן בקדש חזיתך וגו'" - כמו כאשר צמאתי לראות עוזך וכבודך כדרך שחזיתיך במקדש משכן שילה תשבע נפשי במראות עזך וכבודך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן אברכך בחיי" - כמו אז כי אז מתרגמינן ובכן כלומר אז כשאבא לפניך אברכך כל ימי חיי "בשמך אשא כפי" - להתפלל ולהלל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושפתי רננות" - לשונות של רננות כמו (בראשית י"א) ויהי כל הארץ שפה אחת דמתרגמינן לישנא חד

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על יצועי" - כשאני שוכב על משכבי אני זוכר אהבתך

"באשמורות" - הלילה

"אהגה בך" - אחשב בך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בי תמכה ימינך" - שלא אפול

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמה" - אויבי

"לשואה יבקשו נפשי" - באים עלי במארב ביום אפילה שלא ארגיש בהם

"יבאו בתחתיות הארץ" - במקום שפל שאול ושוחה יבאו ויפלו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגירוהו על ידי חרב" - יבואו על רודפי אויבים ויגירוהו כל אחד מהם ע"י חרב שימיתו אותו ומקרא קצר הוא זה שלא פי' מי יגירוהו יגירוהו לשון גרירה כמו מוגרים במורד (מיכה א') פרץ נחל מעם גר (איוב כ"ח) (מצאתי מנת שועלים ישובם חרב שועלים ילכו בו)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמלך ישמח" - על עצמו היה אומר שהרי כבר היה נמשח

"יתהלל כל הנשבע בו" - כשיראו שתושיעני יתהללו ויתפארו כל הדבקים בך ונשבעים בשמך

"כי יסכר" - יסתם כמו ויסכרו כל מעינות תהום רבה (בראשית ח')