רש"י על תהלים סב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ידותון" - שם כלי שיר ומדרש אגדה על הדתות ועל הדינין הנגזרים על ישראל מאויביהם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דומיה נפשי" - מצפה נפשי כמו דום לה' והתחולל לו (לעיל ל"ז)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אמוט רבה" - מטות גדולות ומדרש אגדה רבה גיהנם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תהותתו" - מנחם פי' מגזרת התיו לאכלה (ירמיהו י"ב) ויתא ראשי עם (דברים ל"ג) עד אנה תאספו על איש ול"נ שיש לפותרו לשון הוות ויהא ה"א ותי"ו שורש כאשר יאמר מן מת מות כך נאמר מן יסוד הת הות ולשון רבים הוות והוא לשון מחשבת שבר ותרמית ויש מפרשין תהותתו כמו תאריכו לשונכם על בני אדם ברע ודימוה לל' הערב כשמרבה (בדברים סא"א) "כקיר נטוי" - המוכן ליפול על בני אדם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משאתו" - לפי שאתם יגורים מן בני אדם שמא ימלוך וישלם גמולכם יעצתם להדיח עליו הרעה

"בפיו" - של כל אחד ואחד מהם יברכו

"ובקרבם" - ובמחשבותם יקללו סלה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך הבל בני אדם" - ואל תיראו מהם מאחר שהקב"ה מחסה לנו בעת צרה סלה "במאזנים לעלות" - אם באו לעלות במאזנים והבליהם שוים כן פשוטו ומדרשו לענין הזוגות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חיל כי ינוב" - אם תראו רשעים שממונם מצליח וגדל אל תשיתו לב

"חיל" - ממון

"ינוב" - יצמח לשון תנובה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחת דבר אלהים" - ששמעתי מתוכה שתים ומה הן שתים כי עז לך לשלם לאיש כמעשהו והשני כי לך ה' החסד ומאיזה דבור שמענום מדבור שני של י' הדברות שמענו ממנו שהקב"ה פוקד עון ונוצר חסד שנאמר בו (שמות כ') פוקד עון אבות וגו' לכך בטוח אני שישלם שכר טוב לצדיקים ופורענות לרשעים זו למדתי מיסודו של ר' משה הדרשן ורבותינו דרשוהו בזכור ושמור בדבור אחד נאמרו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולך אדני חסד" - ומהו החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולא מעשהו ממש אלא מקצתו כענין שנאמר (עזרא ט') כי אתה אלהינו חשכת למטה מעונינו כך נדרש באגדת תהילים ויש לפותרו עוד ולך ה' חסד כי יש בידך לשלם לאיש כמעשהו