רש"י על תהלים סב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ידותון" - שם כלי שיר ומדרש אגדה על הדתות ועל הדינין הנגזרים על ישראל מאויביהם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דומיה נפשי" - מצפה נפשי כמו דום לה' והתחולל לו (לעיל ל"ז)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא אמוט רבה" - מטות גדולות ומדרש אגדה רבה גיהנם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תהותתו" - מנחם פי' מגזרת התיו לאכלה (ירמיהו י"ב) ויתא ראשי עם (דברים ל"ג) עד אנה תאספו על איש ול"נ שיש לפותרו לשון הוות ויהא ה"א ותי"ו שורש כאשר יאמר מן מת מות כך נאמר מן יסוד הת הות ולשון רבים הוות והוא לשון מחשבת שבר ותרמית ויש מפרשין תהותתו כמו תאריכו לשונכם על בני אדם ברע ודימוה לל' הערב כשמרבה (בדברים סא"א)

"כקיר נטוי" - המוכן ליפול על בני אדם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משאתו" - לפי שאתם יגורים מן בני אדם שמא ימלוך וישלם גמולכם יעצתם להדיח עליו הרעה

"בפיו" - של כל אחד ואחד מהם יברכו

"ובקרבם" - ובמחשבותם יקללו סלה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך הבל בני אדם" - ואל תיראו מהם מאחר שהקב"ה מחסה לנו בעת צרה סלה

"במאזנים לעלות" - אם באו לעלות במאזנים והבליהם שוים כן פשוטו ומדרשו לענין הזוגות

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חיל כי ינוב" - אם תראו רשעים שממונם מצליח וגדל אל תשיתו לב

"חיל" - ממון

"ינוב" - יצמח לשון תנובה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחת דבר אלהים" - ששמעתי מתוכה שתים ומה הן שתים כי עז לך לשלם לאיש כמעשהו והשני כי לך ה' החסד ומאיזה דבור שמענום מדבור שני של י' הדברות שמענו ממנו שהקב"ה פוקד עון ונוצר חסד שנאמר בו (שמות כ') פוקד עון אבות וגו' לכך בטוח אני שישלם שכר טוב לצדיקים ופורענות לרשעים זו למדתי מיסודו של ר' משה הדרשן ורבותינו דרשוהו בזכור ושמור בדבור אחד נאמרו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולך אדני חסד" - ומהו החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולא מעשהו ממש אלא מקצתו כענין שנאמר (עזרא ט') כי אתה אלהינו חשכת למטה מעונינו כך נדרש באגדת תהילים ויש לפותרו עוד ולך ה' חסד כי יש בידך לשלם לאיש כמעשהו