רש"י על תהלים לג


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנבל עשור" - של עשר מיני נעימה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כנד" - לשון גובה וכן תרגום אונקלוס נצבו כמו נד (שמות, טו) קמו כשור וכן פירש מנחם ואין נד ונאד שוין

"נותן באוצרות תהומות" - תחת הארץ

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השגיח" - הביט

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היוצר יחד לבם" - לב כלם יחד ויודע כל המחשבות ורבותינו הסיבוהו אל ממכון שבתו השגיח היוצר יחד לבם ודרשו מכאן שכולן נסקרין בסקירה אחת