רש"י על תהלים כד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לה' הארץ" - ארץ ישראל

"תבל" - שאר ארצות

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי יעלה בהר ה'" - אף על פי שכל יושבי תבל שלו אין הכל כדאי ליקרב אליו אלא נקי כפים וגו'

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא נשא לשוא נפשי" - לא נשבע בשמי ובנפשי לשוא מצינו לשון שבועה נופל על נפש שנאמר נשבע ה' צבאות בנפשו (ירמיהו נא)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זה" - שכך מעשיו הוא דור דורשיו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאו שערים ראשיכם" - בימי שלמה בנו כשבא להכניס ארון לבית קדשי הקדשים ודבקו שערים זו בזו אמר כ"ד רננות ולא נענה עד שאמר (דברי הימים ב ו') אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתחי עולם" - פתחים שקדושתן עולמית