פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכתם לדוד" - אמרו רבותינו לדוד שהיה מך ותם שהיתה מכתו תמה שנולד מהול ואין שיטת המקרא נופל על המדרש כאן יש מזמור שנאמר בו לדוד מכתם שם יש לפרש שיר זה לדוד שהי' מך ותם אבל כאן שנאמר מכתם לדוד אין לפרשו כן ואומר אני שהוא אחד מן שמות מיני נעימות הזמר וחלוק בנעימות השיר ד"א מכתם לדוד לשון עטרה כמו כתם שמשמע דבר זה היה רגיל לומר דוד שמרני אל כי חסיתי בך והי' לו כעטרה שנאמר (לעיל ה) כ' כצנה רצון תעטרנו (סא"א)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמרת לה' אדני אתה וגו'" - לכנסת ישראל אמר דוד יש עליך לומר לה' אדון אתה וידך על העליונה לכל הבא עלי ד"א אמרת לה' אדני אתה לנפשו הי' אומר וכן מצינו דוגמתו (שמואל ב יד) ותכל דוד ופתרונו ותכל נפש דוד אף כאן אמרת נפשי לה' את נפשי יש עליך לומר כן להקב"ה (סא"א) "טובתי בל עליך" - טובות שאתה עושה לי לא עליך הם לגמלני כי לא בצדקתי אתה מטיב לי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לקדושים אשר בארץ המה" - בשביל הקדושים אשר המה קבורים בארץ אשר התהלכו לפניך באמת "ואדירי כל חפצי בם" - הם האדירים אשר כל חפצי בם וכל צרכי נעשים בשבילם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירבו עצבותם וגו'" - כל זה אמרי לה' ירבו עצבותם של כופרים בך המהירים וחרידים לעבודת כוכבים ומזלות ל"א מהרו לשון מוהר דואירנ"ט בלע"ז "בל אסיך נסכיהם מדם" - אני לא אהיה כמותם לזרוק דם לעבודת כוכבים ולא אשא שם ע"ג על שפתי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' מנת חלקי וכוסי" - כל טובתי הימנו לשון אחר וכוסי וחשבוני כמו (שמות יב) תכוסו על השה וכן חברו מנחם "אתה תומיך גורלי" - אתה הוא אשר הניחות ידי על החלק הטוב שנאמר החיים והמות נתתי וגו' ובחרת בחיים (דברים ל) כאדם האוהב אחד מבניו ומניח ידו על החלק הטוב ואומר את זה בחר לך תומיך השפלת ידי על הגורל ל' ימך המקרה (קוהלת י) ישפל כך הוא נדרש בספרי וגם יש לפותרו לשון תמיכה מדרש האגדה כמו ויתמוך יד אביו וגו' (בראשית מח)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חבלים נפלו לי בנעימים" - כשנפל לי הגורל להיות בחלקך חבל נעים הוא זה אף עלי שפרה נחלה כזו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אברך את ה'" - עד כאן ניבא דוד על כנסת ישראל שתאמר כן ועכשיו אומר ואני גם אני אברך את ה' אשר יעצני לבחור בחיים וללכת בדרכיו "אף לילות יסרוני כליותי" - ליראה אותו ולאהבה ורבותינו פירשוהו על אברהם אבינו שלמד תורה מאליו עד שלא נתנה תורה אף אנו צריכין לישב המקראות על סדרן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שויתי ה' לנגדי תמיד" - בכל מעשי שמתי מוראו לנגד עיני ולמה כי מימיני הוא תמיד לעזרני לבל אמוט ד"א שויתי ה' לנגדי תמיד ס"ת היה עמו לקרות בו כל ימי חייו וזה שאמר מימיני בל אמוט ע"ש התורה שנתנה בימינו שאני עוסק בה ולפיכך בל אמוט (סא"א)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן שמח לבי וגו'" - לפי שאני בוטח כי לא תעזוב נפשי לשאול' שהרי בעון עבירה גדולה שהיתה בידי בשרתני גם ה' העביר חטאתך (שמואל ב יב) ק"ו שמעתה לא תעזבני לסור ממך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תודיעני ארח חיים" - לשון עתיד הוא ואינו לשון תפלה

"שבע שמחות" - שמחה שאין לה קץ ותכלה היא השמחה של עתיד (סא"א)

"את פניך" - שמחות אשר לפניך בכת הקרובה לך